www.tmzc.org.pl

Dokumenty > Regulamin pracy Zarządu TMZC
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Regulamin pracy Zarządu TMZC

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1

 1. Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym TMZC.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes Towarzystwa,
  2. Wiceprezes,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
  5. 3-ch Członków.
 3. Prezes Towarzystwa wybierany jest spośród członków Towarzystwa przez Walne Zebranie.
 4. Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz trzej Członkowie Zarządu wybierani są na wniosek Prezesa Towarzystwa i powoływani przez Walne Zebranie, procedura odwoływania jest analogiczna.

 

Rozdział II
Zadania Zarządu
§ 2

Zarząd realizuje zadania wynikające z postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania.

§ 3

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. gospodarowanie mieniem Towarzystwa,
 3. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 4. określenie sposobu wykonania uchwał,
 5. prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
 6. opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 7. przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa,
 8. odwoływanie członków Towarzystwa,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania,
 10. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 11. informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,
 12. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 13. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych,
 14. ustanawianie pełnomocników.

§ 4

 1. Działalność finansowa Zarządu podlega absolutorium.
 2. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział III
Tryb pracy Zarządu.
§ 5

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w drodze komunikacji elektronicznej.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Towarzystwa bez prawa do głosowania.

§ 6

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa obradom Zarządu przewodniczy Wiceprezes.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 3. Protokół powinien zawierać: datę, liczbę porządkową, porządek obrad, listę obecności, stwierdzenie quorum, wyniki głosowania, stwierdzenie podjęcia uchwał, rozporządzeń.
 4. Protokół z posiedzenia Zarządu w formie komunikacji elektronicznej stanowi skopiowana korespondencja, podpisywana przez członków posiedzenia. Uchwały Zarządu powinny zachować wersję formy papierowej podpisywanej przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza.

§ 7

 1. Zarząd podejmuje uchwały oraz wydaje rozporządzenia kolegialnie zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie.
 3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu.
 4. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 

Rozdział IV
Prezes Towarzystwa
§ 8

 1. Organizuje i odpowiada za całokształt pracy Towarzystwa.
 2. Organizuje partnerską współpracę z samorządem (gminnym, powiatowym, wojewódzkim) oraz innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
 3. Kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 4. Przewodniczy obradom Walnego Zebrania.

 

Rozdział V
Wiceprezes Towarzystwa
§ 9

 1. Jest współorganizatorem pracy Towarzystwa.
 2. Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności, lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 3. W porozumieniu z Prezesem reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 4. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

 

Rozdział VI
Sekretarz Towarzystwa
§ 10

 1. Nadzoruje i wspiera działalność biura Towarzystwa.
 2. Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją Towarzystwa.
 3. Sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania. Protokoły z posiedzeń Zarządu przedstawiane i zatwierdzane są na kolejnym posiedzeniu.
 4. Organizuje współpracę z przedstawicielami samorządów (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
 5. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 6. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

 

Rozdział VII
Skarbnik Towarzystwa
§ 11

 1. Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Towarzystwa,
  1. nadzoruje i wspomaga prowadzenie księgowości,
  2. monitoruje zbieranie składek członkowskich,
  3. podpisuje dokumentację finansową oraz umowy wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania podpisów,
  4. przygotowuje sprawozdania dotyczące finansów Towarzystwa,
  5. sporządza rachunek wyników oraz bilans roczny,
  6. prowadzi dokumentację sprawozdawczą z właściwymi Urzędami.
 2. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 3. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

 

Rozdział VIII
Członkowie Zarządu
§ 12

Do Członków Zarządu należy:

 1. Udział w posiedzeniach Zarządu.
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał, rozporządzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności Towarzystwa.
 4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

 

Rozdział IX
Zasady podpisywania pism i dokumentów
§ 13

 1. Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisują: Prezes i Skarbnik względnie dwóch innych uprawnionych (stosowną uchwałą Zarządu) Członków Zarządu.
 2. Pozostałe pisma podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział X
Zasady gospodarki finansami Towarzystwa
§ 14

 1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej i przejrzystej księgowości zgodnej z aktualnym polskim prawem dotyczącym organizacji pozarządowych.
 2. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd.
 3. Dokumentacja finansowa Towarzystwa powinna znajdować się w biurze TMZC lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
 4. Za dokumentację finansową Towarzystwa odpowiada bezpośrednio Skarbnik.
 5. Autor projektu przedstawia Zarządowi założenia wraz z wstępną kalkulacją przedsięwzięcia, uwzględniające koszty koordynatora związane z przygotowaniem i realizacją projektu. Zarząd po zaakceptowaniu określa wysokość środków dla koordynatora oraz warunki realizacji projektu.
 6. Koordynator projektu zobowiązany jest do rozliczenia finansowego w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu.

§ 15

Po upływie roku kalendarzowego, Zarząd składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie roczne z pracy Zarządu i sprawozdanie finansowe o przychodach i wydatkach Towarzystwa.

Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 16

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, bez pobierania żadnych wynagrodzeń.

§ 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.

2012-03-31